Bài : Vẽ trang trí Hình chữ nhật  
  Bài : Vẽ trang trí Hình chữ nhật    
  Bài : Cắt, gấp, trang trí thiệp    
  Bài : Vẽ đường tròn
        Toán 1_ Trang 41